Opis informačného systému pre NBS podľa opatrenia NBS

Technický opis informačného systému

Národná banka Slovenska vydala 26. januára 2010 opatrenie NBS č. 1/2010 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a finančného poradcu podľa § 18 ods. 17 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Týmto opatrením Národná banka Slovenska ustanovila spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a finančného poradcu podľa § 18 ods. 2 a ods. 3 zákona.

Na splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. e) zákona, resp. § 18 ods. 3 písm. d) zákona je okrem iného potrebné aj predloženie opisu technického vybavenia žiadateľa. Ide najmä o:

 

Našim klientom poskytujeme kompletný opis technického vybavenia softvéru ICM2.

Pre potreby zvýšenej bezpečnosti najmä pri spracúvaní osobných údajov, spoločnosť Positive s.r.o. odporúča mať vypracovaný aj bezpečnostný projekt, ktorý berie do úvahy okrem iného aj vlastnosti maklérskeho systému ICM2.