Organizačná a technická pripravenosť podľa opatrenia NBS

Podľa požiadaviek NBS na vykonávanie finančného sprostredkovania a poradenstva je potrebné splniť technickú a organizačnú pripravenosť - zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení zákona č. 132/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“).

Splnenie podmienok technickej a organizačnej pripravenosti žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva sa NBS preukazuje predložením:

Organizačná pripravenosť podľa NBS

Organizačná pripravenosť podľa opatrenia NBS pozostáva z častí:

Technická pripravenosť podľa NBS

Technická pripravenosť predstavuje technické vybavenie (hardvér a softvér), ktoré využíva finančný agent a poradca:

Zákonná povinnosť zosúladiť sa s opatreniami NBS

NBS odoberie povolenie na vykonávanie činnosti, ak samostatný finančný agent, resp. finančný poradca nesplní podľa § 41 ods. 14 zákona povinnosť zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, resp. opatreniami NBS.

Smernice a návrh vnútorných predpisov podľa opatrení NBS

Spoločnosť Positive s.r.o. môže pre Vás vypracovať zákonom a opatreniami vyžadované smernice - návrhy vnútorných predpisov:

 

Kontaktujte spoločnosť Positive s.r.o. a informujte sa.